ارتباط با ما


تماس با دبیر‌خانه جشنواره+041-31966325 :تلفن و فکس

+041-31966324

+0993 256 9464 : تلفن همراه


: ایمیل
inrc@iaut.ac.ir