ارتباط با ما


تماس با دبیر‌خانه جشنواره


+041-31966325 :تلفن و فکس

+041-31966324+0914 2594 4691 : تلفن همراه