ریز برنامه جشنواره


ساعت 8- 12 هشتم آذرماه 1399

وبینار آموزشی نانوفناوری و الکترونیکساعت 14-17 هشتم آذرماه 1399

وبینار آموزشی نانوفناوری در شیمی و فیزیکساعت 8-12 نهم آذرماه 1399

وبینار آموزشی نانوفناوری و علوم پزشکیساعت 14 تا 20 نهم آذرماه 1399

نمایشکاه مجازی محصولات دانش بنیان حوزه نانوساعت 8 تا 12 دهم آذرماه 1399

مراسم اختتامیه و معرفی برترین های پنجمین جشنواره نانوفناوری