مقالات پذیرفته شده • تبلیغات‌شهری و تبیین چارچوب‌های بازنمایی بدن انسان

  نویسنده مسئول : رضا رفیعی راد
  سایر نویسندگان : رضا رفیعی راد
 • چکیده مقاله:
  تبلیغات شهری در ایران با اینکه رسانه¬ای نوپا است، اما می¬تواند به مثابه نهادی مؤثر با مخاطبان ارتباط برقرار نماید. رویکردهای قانونی تبلیغات در غرب، تحت تأثیر تفکر فردیت¬گرا، به مدد روش¬های مدیریت بدن که تصویری بی¬نقص و فنا ناپذیر از ابدان انسانی ارائه می-کند، از کارکرد تصاویر بدن، بیشترین سود را جهت پیشبرد اهداف سرمایه¬داری کسب می¬نمایند. اما در کشور ما سه قانون کلّی: «آیین¬نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون¬های آگهی و تبلیغاتی»، «مصوبات کمیته مرکزی سازمان¬های تبلیغاتی کشور» و «سیاست¬ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی» مرزهای این نوع تبلیغات را مشخص و معیارهای حضور تصویر بدن در تبلیغات شهری را به موازین شرعی و عرفی موکول نموده¬اند. در مبانی فکری اسلامی، انسان واجد سه نوع بدن متفاوت یعنی «بدن مادری»، «بدن مثالی» و «بدن ذره¬ای» معرفی می¬¬گردد و در آن، تنها بدن ذره¬ای اساس هویت انسان را تشکیل داده و بقیه فاقد اصالت می¬باشند. بنابراین نگاه ضوابط تبلیغات شهری به ارائه تصویر بدن، با تاکید بر بدن اصلی انسان یعنی بدن ذره ای، صورت گرفته و برخلاف غرب، از ارائه تصویر بدن مادری انسان در تبلیغات شهری خودداری می نماید.
 • بررسی بازنمایی روانشناسانه در آثار نقاشان معاصر ایران

  نویسنده مسئول : رضا رفیعی راد
  سایر نویسندگان : رضا رفیعی راد
 • چکیده مقاله:
  محققین علوم روانشناسی در تحقیقات مفصلی به نوعی اختلال به نام "اختلال روحي پس از حادثه (تروما)" پی برده و علائم بالینی آن را مشخص نموده اند. در این راستا ، صرفنظر از اختلالات ناشی از جنگ، بلایای طبیعی، تصادفات رانندگی، آسیب های ورود مدرنیته، طبق تحقیقات اخير علم روانشناسي، این اختلال به صورت "اختلال پیچیده روحي پس از حادثه" بعد از فاجعه حمله مغول، در يک تسلسل تاريخي، نسل به نسل انتقال يافته و در دوران معاصر نیز قابل مشاهده است. از طرف دیگر در تاريخ هنرجهان، هنر، کاربردهاي زيادي را به خود پذيرفته است. با افول هنر مدرن پس از انتزاع پسانقاشانه، راه براي انديشه هاي جديد هنر هموار و به تبع آن, علاوه بر ورود مفاهیم گذشته مانند بازنمایی اما این بار با تعاریفی جدید، کاربردهاي هنرنيز رو به فزوني گذارد، به طوري که گاه، هنر در عصر پست مدرن، به مثابه يک حقيقت علمي ظاهر شد. هنرمندان معاصر ايران که خود همپاي اوج و فرودهاي هنر مدرن، پيش آمده اند، نيز از اين قاعده مستثني نبوده اند و تاثيراتي از انديشه هاي هنر مابعد مدرن دريافت نموده اند. به نظر می رسد برخی از هنرمندان نقاش معاصر ایرانی در آثار خود که دارای مضامین اجتماعی است، با اتکا بر تعاریف جدید "بازنمایی در هنر" شواهد عینی از این اختلال مانند: تصاویری از ازدحام انسانهایی که تمایلی به برقرار ارتباط و گفتگو ندارند، گناه، ناامنی، تعلیق و زوال ارزشها، بی ثباتی هویت، پوچی تصاویر خشونت و جدال میان انسانها ، انسانهایی با ابدان حیوانی، اسارت، شکنجه، انسانهای بی چهره، جدا ماندگی و غربت انسانها را ارائه نموده اند.
 • .

  نویسنده مسئول : فرشاد حسنعلی زاد مظهر
  سایر نویسندگان : .
 • چکیده مقاله:
  .
 • بررسی نقش و نگاره های روی سنگ قبرهای شهر اراک

  نویسنده مسئول : مریم فلاح
  سایر نویسندگان : نویسنده مریم فلاح
 • چکیده مقاله:
  چکیده: مطالعه و بررسی روی سنگ قبرهای استان مرکزی( شهر اراک)، افزون بر آشنایی با فرهنگ ها در سلسه و ادوار مختلف، تداوم تاثیرات این هنر را در همان دوران آشکار بوده است. شیوه های ساخت و تزیین( به ویژه در خصوص نقوش به عنوان عنصر اصلی تزیینی روی سنگ قبرها) بارزترین اسناد تداوم تاثیرات در این سنگ ها هستند در مقاله ی پیش رو با مطالعه و مقایسه تعدادی از سنگ قبرها می توانیم تاثیرات این نقوش را مورد بررسی قرار دهیم. روش این تحقیق توصیفی، تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات آن، کتابخانه ای و همچنین براساس مطالعه میزانی استوار است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در میان انواع سنگ قبرها نقوش مهر- تسبیح- شانه- جام- گل و... دیده می شود.اگر چه در شیوه ی ساخت تغییرات چندانی نکرده اند، از نظر نقش و نگار تفاوت دارند. و ویژگی های مختص به خود را به نمایش می گذارند. هدف از این موضوع توجه به این که آثار و نقوش در حیطه ی هنرهای سنتی خلق شده است. و به هر حال به دست فراموشی و نابودی سپرده شده و از سوی مسئولین امر توجهی به حفظ و نگهداری آنها نمی شود.
 • مقایسه تطبیقی مفهوم حضور زن در فضای معماری حوزه های تمدنی اسلام و مسیحیت

  نویسنده مسئول : رفیعه للحج
  سایر نویسندگان : رفیعه للحج
 • چکیده مقاله:
  نفوذ دین در حوزه هنر معماری موضوع تحقیقات گسترده ای شده است. هر دینی منبع الهام خاص خود را دارد و بر حسب اینکه بر اساس پرستش نیاکان یا پرستش مظاهر طبیعت بنا شده باشد، بر نیروآنان تکیه کند یا بر رمز و راز صلیب؛ این گوناگونی تجلیات در گوناگونی تکنیک های هنری جلوه گر می شود. وجود گروه های دینی ناشی از تمایز میان دنیای مقدسات و دنیای نامقدس است که بر اثر چالش این دو، تمایز آنها بیشتر آشکار می شود و در نتیجه دو نوع هنر در جامعه نمود می یابد: هنر دینی و هنر غیر دینی. دین اسلام در همه وجوه انسان جاری و ساری است؛ در این دین هیچ چیز نیست که متأثر از امر مقدس نباشد. این بدان معنی است که درزندگی هیچ تفاوتی میان مقدس و غیر مقدس نیست. فقط سلسله مراتبی از وجود در کار است که ریشه در توحید الهی دارد هدف از این تحقیق تبیین و اهمیت مفهوم حضور زن در فضای معماری حوزه های تمدنی اسلام، مسیحیت و یهود می باشد روش تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی و استدلال منطقی با رویکرد تطبیقی می باشد.