کمیته های برگزاری

دکتر سید جواد انگجی؛ رئیس عالی کنفرانس

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

دکتر ناصر مدیر شهلا؛ رئیس کنفرانس

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر محمدرضا پاکدل فرد؛ دبیر اجرایی کنفرانس

معاون دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز؛ استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر حسن ستاری ساربانقلی؛ دبیر علمی کنفرانس

رئیس دانشکده هنر و معماری؛ دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر محمدرضا پاکدل فرد؛ دبیر اجرایی کنفرانس

معاون دانشکده هنر و معماری؛ استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آژاد اسلامی

دکتر سید جواد انگجی؛ رئیس عالی کنفرانس

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی

دکتر ناصر مدیر شهلا؛ رئیس کنفرانس

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر حسن ستاری ساربانقلی؛ دبیر علمی کنفرانس

رئیس دانشکده هنر و معماری؛ دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر محمدرضا پاکدل فرد؛ دبیر اجرایی کنفرانس

معاون دانشکده هنر و معماری؛ استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز