مهمانان ویژه

دکتر حیدر لطفی

دانشیار، ریاست دانشگاه خلیج فارس

دکتر رحیم سرور

استاد تمام

دکتر فرح حبیب

استاد تمام رشته معماری و شهرسازی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر ناصر اقبالی

دانشیار واحد تهران مرکز، ریاست سابق مرکز ازمون دانشگاه آزاد، ریاست مرکز الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی