معرفی مجلات مرتبط


دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی

Web: http://www.islamicartjournal.com/fa

مطالعات شهر ایرانی اسلامی

Web: http://icas.ir/journals/iranian-islamic-city-journal.html