مقالات پذیرفته شده • جایگاه خانوادة ایرانی در انتقال میراث فرهنگی با تاکید بر نقش زن

  نویسنده مسئول : منوچهر نصیرپور
  سایر نویسندگان : دکتر منوچهر نصیرپور
 • چکیده مقاله:
  در میان پنج نهاد بنیادی جوامع بشری، خانواده از کهن ترین، رایج ترین و کارآمدترین نهادهای اجتماعی بوده و حیات و سعادت جامعة بشری وابسته به آن است.پرورش نسل آینده، انتقال میراث فرهنگی، پاسداری از ارزشها و تأمین نیازهای انسانی از وظایف خانواده است.راز مصونیت فرهنگی خانواده برخورداری اعضای خانواده از مصونیت عاطفی و امنیت روانی است. در عصر حاضر به دلیل پدیدة جهانی شدن و رواج افکار غربی، نظام خانواده بیش از هر زمان دیگر در معرض هجمه های گوناگون فرهنگی و تغییر قرار دارد. امروزه کارگزاران فرهنگی جوامع در گستره جهان بر این باورند که اگر بخواهیم از جامعه ای سالم، متعالی، سعادتمند و پویا برخوردار باشیم، چاره ای جز سرمایه گذاری در زمینة تشکیل و حمایت از خانوادة متعادل و متعالی و مطلوب نداریم.پیوست نگاری فرهنگی نهاد خانواده علمی ترین و اصولی ترین کار برای رسیدن اهداف مذکور می باشد.هدف از نگارش این مقاله تبیین جایگاه خانواده و نقش حیاتی زن در کانون آن، و نیز شناسایی کارکردها، تغییرات و چالشهای فراروی آن و شناخت فرصت ها و ظرفیت ها و تهدیدات این نهاد در جهت افزایش آثار مثبت فرهنگی و اصلاح و کاستن پیامدهای منفی اجرای سیاستها و برنامه ریزی های آن می باشد.
 • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازی زنان روستایی

  نویسنده مسئول : فاطمه زهرا رومینا
  سایر نویسندگان : فاطمه زهرا رومینا، بهمن خسروی پور
 • چکیده مقاله:
  چکیده زنان بخش قابل توجهی از جمعیت روستاها را شامل می¬شوند، افزایش مهارت و توانمندی زنان روستایی در ابعاد مختلف تاثیر مهمی را در ارتقای وضعیت روستاها ایجاد می¬کند. ICT بعنوان یک تکنولوژی مهم در همه ابعاد و زمینه¬ها نقش مهمی را در توانمندسازی افراد و آحاد جامعه بطور عام و زنان روستایی بطور خاص داشته و ابزاری جهت مبارزه با فقر به شمار می¬رود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندی زنان روستایی می¬باشد که با استفاده از منابع کتابخانه¬ایی و اینترنتی تهیه گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می¬دهد که ICT در بالا بردن توانمندسازی و دانش زنان روستایی و شناسایی استعدادها و رفع تبعیضات در زمینه¬های گوناگون نقش مهمی را ایفا می¬کند، همچنین زمینه اشتغال را برای آنان فراهم می¬نماید. در این مطالعه ابتدا به ویژگی جوامع روستایی و ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین توانمندی زنان روستایی از طریق ICT بررسی شده و موانعی را که در این راستا وجود دارد را بیان و در پایان راهبردهای کاربردی را در این زمینه ارائه می¬دهد. کلید واژه: فناوری اطلاعات و ارتباطات، توانمندسازی، زنان روستایی
 • برسی گرایش زنان فرهیخته به حجاب یا بدحجابی و نقش آن در امنیت روانی جامعه (مطالعه کیفی به روش گروه¬های کانونی)

  نویسنده مسئول : عفت صفائی
  سایر نویسندگان : عفت صفائی کوکجه
 • چکیده مقاله:
  مقدمه: فلسفه حجاب از مسائل مهمی است که آگاهی از آن می-تواند یکی از پایه¬های تحقق فرهنگ پوشش اسلامی گردد؛ عفاف و حجاب در عصر مدرن صرفا یک نوع پوشش نیست بلکه اندیشه و رویکردی است که بشریت به آن نیازمند است؛ به رغم تلاش¬های گوناگون جهت بسط و گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، همچنان نگراني¬هایي در این خصوص مطرح است. روش: شرکت کنندگان به صورت نمونه¬گیری هدفمند و در ادامه توسط نمونه¬گیری مورد استثنایي یا كرانهای انتخاب شدند. پس از کسب رضایت آگاهانه از آنها، به روش کاملا بدیع و برای اولین بار در ایران،داده¬ها با استفاده از مصاحبه مشارکتیِ گروه¬های کانونی در فضای مجازیی به صورت نیمه ساختار یافته و حضور در عرصه جمع آوری گردید. از کلیه مصاحبه¬ها پرینت گرفته و بازنویسی گردید سپس به روش تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و درن¬مایه¬ها استخراج گردید. معیار مقبولیت که معادل اعتبار محتوایی است با بکارگیری استراتژی¬های مختلف ارتقاء داده شده است. معیار مقبولیت که معادل اعتبار محتوایی استبا بکارگیری استراتژی های مختلف ارتقاء داده شده است. نتایج: پس از تجزیه و تحلیل نتایج، پدیده حجاب در سه بعد معرفتی، عاطفی و رفتاری معناپردازی شد. در هر یک از این مقوله¬ها علل گرایش یا عدم گرایش به حجاب از دیدگاه زنان فرهیخته مورد برسی قرار گرفت. نتیجه گیری: بیشتر شركت كنندگان در جلسات بحث، در تأیید حجاب یا مخالفت با آن با اتخاذ مواضعی بر پایه منطق غربی، نظر خود را در باب گرایش یا عدم گرایش خویش به حجاب بیان کرده و عواملی چون رفتار غلط متولیان امر، نداشتن تعریف صحیح از حجاب و نقش اجبار و همچنین فرهنگ جامعه را در حجاب گریزی زنان موثر دانسته¬اند.
 • نقش حکمیت در دعاوی خانوادگی از دیدگاه زنان تحصیل کرده (مطالعه کیفی اکتشافی به شیوه تحلیل محتوای استقرایی)

  نویسنده مسئول : عفت صفائی
  سایر نویسندگان : عفت صفائی کوکجه
 • چکیده مقاله:
  مقدمه: به دلیل انتظار بالای افکار عمومی جامعه از زنان تحصیل کرده، در بحث دعاوی خانوادگی به این گروه خاص کاربری کمتر پرداخته شده است. هدف مطالعه حاظر رسیدن به درک عمیق¬تر از دیدگاه این قشر از جامعه در مورد حکمیت می¬باشد. روش¬: پژوهش از نوع کاربردی به صورت کیفی با شیوه گراندد تئورری (نظریه زمینه محور ساختارگرا) است. از این رو به جای استفاده از نظریه¬های موجود به عنوان چهارچوب نظری، پژوهشگر در پی تولید نظریه خود بنیاد و بومی از دل داده¬های میدانی است. گرداوری دادهها از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بوده و مطالعه با نمونه¬گیری هدفمند شروع و طی تکامل طبقات، با نمونه¬گیری نظری، داده¬های لازم گردآوری شد. مصاحبه شوندگان 12 نفر از اساتید حق-التدریس دانشگاه آزاد اسلامی در رشته¬ها و سنین مختلف می¬باشند. عینیت و مقبولی داده¬ها بر اساس معیار استراوس و کوربین با تنوع شرکت کنندگان تحقیق، مرور مکرر داده¬ها، بازبینی مشارکت کنندگان تحقیق و 2 نفر از اساتید فن به طور مکرر انجام شد. نتایج: داده¬های تحقیق شامل متن مصاحبه¬ها است که به صورت واحدهای معنایی تقسیم و سپس با فشرده سازی خلاصه شده و برای تجزیه و تحلیل با شیوه استقرایی در نظریه استراوس و کوربین و دستورالعمل کدگذاری سه گانه باز، محوری و انتخابی کد گذاری شده¬اند؛ طبقات فرعی استخراج و در نهایت طبقه اصلی با چندین تم نهایی حاصل شد. از دل دادهها 7 مقوله (درنمایه) یعنی « قلمرو داوری»، «کیفیت انتخاب داور»، «اجباری و یا اختیاری بودن داوری»، «زمان ارجاع به داوری»، «محدوده مجاز حکم داور»، «شرایط موفقیت داوری» و «عواقب شقاق» استخراج شد و « قلمرو داوری» به عنوان مقوله مرکزی مشخص گردید پس از آن با استفاده از مدل پارادایمی، نظریه خود بنیاد برآمده از دل دادهها بصورت داستان ارائه شد. نتیجه¬گیری: با توجه به اهمیت حفظ شالوده خانواده در اسلام به نظر می¬رسد جامعه نیاز به کار فرهنگی بیشتر برای نهادینه سازی حکمیت در بین خانواده¬ها دارد و همچنین نیاز به کار بیشتر در عرصه قانون گذاری احساس می¬شود.
 • نقش تربیتی زنان در مدیریت زمان در خانواده از منظر قران و احادیث

  نویسنده مسئول : سعیده ابراهیمی اصل
  سایر نویسندگان : سعیده ابراهیمی اصل، محبوبه حاجی رستملو
 • چکیده مقاله:
  نقش برجسته زنان در ساختار خانواده و جامعه پوشیده نیست. مطالعه نقش تربیتی زنان در ابعاد مختلف جامعه و با لخصوص خانواده به عنوان نمادی از یک جامعه ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق سعی شده است به نقش تربیتی زنان در مدیریت زمان از منظر قرآن و احادیث پرداخته شود. مطالب مطرح شده بر گرفته از قرآن و احا دیث بوده و به تحلیل تاثیر مدیریت زمان با محوریت زنان پرداخته شده است. سه حلقه زن، تربیت خانواده و مدیریت زمان در قرآن از گستردگی فراوانی برخوردار بوده است و می توان به طرق مختلف آنها را مورد بررسی قرار داد. در این میان سعی بر آن است که بر اساس آیات و روایات این سه حلقه بیش از بیش مورد توجه و موشکافی قرار گیرند.
 • نقش بانوان درکنترل وکاهش آسیب های اجتماعی

  نویسنده مسئول : اکرم نصیری شایان
  سایر نویسندگان : اکرم نصیری شایان
 • چکیده مقاله:
  بنام خدا اکرم نصیری شایان محل کار:کتابخانه باقرالعلوم تبریز 134907@Gmail.com عنوان : نقش بانوان در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی انگیزه : دستیابی به راهکارهای عملی نسبت به عنوان روش : تحقیق و ترجمه در مقالات و بررسی آسیب های اجتماعی موجود در استان در الویت مقدمه : آسیب شناسی اجتماعی، مطالعه و ریشه یابی ناهنجاری ها مانند طلاق، خشونت،فقر و... که درصد یافتن راه پیشگیری و برون رفت از آنهاست. علیرغم تلاشها ، آسیب ها بعنوان معضل جدی باقی مانده مدرنیته ، مفاهیم نو مانند تجمل گرایی،عمل های جراحی غیرضروری به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی با تلفن همراه و بازی های کامپیوتری که تهدیدات آموزشی و فرهنگی را در پی دارد،به ارمغان آورده است. شناخت نقش بانوان در قبال آسیب های اجتماعی مستلزم شناخت فضای فرهنگی، قانونی،اقتصادی،سیاسی حاکم بر بانوان است.قوانین دوپهلو،نگرش های فرهنگی ،تنگناهای مادی،معنوی تاچه حد توان مقابله این قشر ، با آسیب ها را هدایت می کند. طلاق : از طرفی بانوان بعنوان نیمی از پیکره جامعه بشری بوده (بالاخص در مقام مادری) تربیت فرزنذان به آنها محول می گردد و ازطرف دیگر،حق طلاق،رعایت و حفظ مصالح خانواده به زوج تصریح می شود. پنهان کارهای مالی، اجتماعی و نیازهای بی پاسخ جنسی به دنبال تنوع طلبی مردان (صدالبته سکوت بانوان،ارزش فرهنگی،مذهبی تلقی میشود)بسر بردن در خانواده سراسرنزاع وتنش،طلاق را راه حل آسان جلوه می دهد. حاشیه نشینی : با توسعه شهرها،روستائیان به شهرها کوچ کرده درحواشی شهرها کوچ گرده درحواشی شهرها سکونت می کنند.آنها عمدتاً دارای خصایصی هستند که با خصایص شهری هماهنگی ندارد. سطح نازل معیشت و عدم مهارت های فنی سبب فعالیت آنها در مشاغل کاذب مانند دستفروشی حتی قاچاق می شود. فرهنگ زاغه ای انحرافاتی چون پوچ گرایی ارزشها را نهادینه کرده را رواج می دهد. فحشاء: عوامل آن بسیار که برخی از آنها مخفی است. فحشاء قبل از اینکه عمل خلاف عفت عمومی یا جرم تلقی شود پدیده بیمارگونه است که کیفیت و کمیت آن به شرایط اجتماعی،سیاسی،فرهنگی جامعه مربوط می شود. پدیده زنان خیابانی بدون مردان خیابانی معنا ندارد. بعضی افراد متاهل دارای روابط آزاد، به شیوع این بیماری و ازدیاد فحشاء دامن می زنند . بانوان سرپرست خانوار: افزایش روز افرون این قشر، تاثیرات روانی،اجتماعی آنها اعم از تعارض و نگرانیدر مورد آینده فرزندان خود و عدم آمادگی برای مدیریت خانواده و رنج هایی که متحمل می شوند نارسایی های زیادی به نسل آینده منتقل می سازد. این گروه با داشتن نقش های چندگانه وقت اضافی برای برقراری روابط سالم اجتماعی ندارند. اعتیاد : تمایل شدید جسمی و روحی به ادامه مصرف یک دارو که وضعیت فرد را تغییر داده در ایران بالاخص آسیب های منتج از اعتیاد حتی با بودجه نفت جبران ناپذیر می باشد . نتایج : 1. جهل،منشاء انحرافات و هویت گرانترین دارایی که خدشه برآن غیر ممکن است.بازیابی هویت زنان الزامیست. 2. عوام زدگی بانوان :مدرک تحصیلی دلیل بر ارتقاء سطح معرفت نیست.در ارتقاء مدرک،هویت بخشی کمتر صورت می گیرد. لذا بانوان ، توان کافی و ایستادگی در قبال آسیب را ندارند . 3. درجوامع بشدت جنسی ، نگرش فرهنگ عمومی به اصلاح نیاز دارد و توجه سیستم قضایی به راهکار،جهت ثبات و اصلاح خانواده ضروری است. 4. بانوان با مهمترین ممیزه خود (عواطف زاینده)و مهارت ها قادرند تنش در فرزندان را کاهش داده و داه را بر آسیب ببندند . 5. ورود بانوان نخبه و ایجاد تشکل ها در قالبهای نهادهای مردمی (سمن) با پررنگ کردن اختیارات آنها، نسبت به پلیس و دادگستری. 6. جرم زدایی بعلت پایین بودن سن کیفری دختران و نبود قسمت مجزا در زندان برای دختران. 7. تقلیل سود دهی مواد مخدر و بکارگیری بودجه مبارزه با قاچاق آن.جهت آموزش خانواده ها برای صیانت از نفس ، و کمک به افراد آسیب دیده و آسیب پذیر با وفاق دولت و ملت 1 - آسیب اجتماعی 2- زنان 3- قانون 4- هویت
 • بررسی وضعیت مشارکت زنان در آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند (مطالعه موردی سال تحصیلی 95-94)

  نویسنده مسئول : محبوبه حاجی رستملو
  سایر نویسندگان : محبوبه حاجی رستملو 1، سعیده ابراهیمی اصل 2 . دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، گروه زیست شناسی، مرند، ایران 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، گروه شیمی، اهر، ایران
 • چکیده مقاله:
  مقدمه- امروزه شاید هیچ صاحب نظری منکر این واقعیت نباشد که یکی از مهمترین تحولات آموزشی بعد از انقلاب اسلامی در جامعه ایران ایجاد دانشگاه آزاد اسلامی و گسترش آموزش عالی در سطوح و مقاطع گوناگون بواسطه آن بوده است. وجود سیاست تمرکز زدایی و کاهش مردمحوری نظام آموزشی در این دانشگاه با حضور و مشارکت قابل توجه زنان در آموزش عالی همراه بوده است. روش ها- این مطالعه با رویکردی کمی و کیفی به سهم و مشارکت زنان در آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند در سال تحصیلی 95-94 در دو بخش دانشجویان و اعضای هیئت علمی پرداخته است. نتایج- در بخش دانشجویان، علیرغم محدودیت حضور زنان در برخی رشته ها (رشته های فنی – مهندسی) دانشجویان زن و مرد از نسبت تقریبا برابری برخوردارند (48٪ به 52٪)، بیشترین تمرکز دانشجویان زن در مقطع کارشناسی (5/59٪) و در رشته های علوم پزشکی (بدلیل وجود رشته مامایی) و علوم انسانی است، حضور زنان در دوره های تحصیلات تکمیلی کمتر بوده (5/32٪) و با بالاتر رفتن مقطع تحصیلی این کاهش پر رنگ شده است (در دوره دکتری 26٪). در بخش اعضای هیئت علمی تمام وقت و حق التدریس، نسبت زنان کمتر از مردان و به ترتیب حدود 23٪ و 25٪ می باشد که در این میان زنان با مدرک دکتری 08/0٪ و 01/0٪ از اعضای هیات علمی تمام وقت و حق التدریس را تشکیل می دهند. بحث و نتیجه گیری- اصولا یکی از بهترین راههای بالندگی و شکوفایی توانایی زنان گشودن عرصه های آموزش و آموزش عالی به روی آنان است. مطالعات متعددی نشان داده اند که زنان برخوردار از آموزش عالی قادر به ایفای نقش های فعالانه تر خانوادگی و اجتماعی هستند. مشارکت زنان در آموزش عالی یک واقعیت همه گیر و واقعه مبارکی است که توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه را نشان می دهد و نیازمند حمایت و توجه بیشتر است.
 • نقش و جایگاه زنان در اجتماع

  نویسنده مسئول : فریبا جعفرزاده اقدم
  سایر نویسندگان : فریبا جعفری زاده اقدم
 • چکیده مقاله:
  چکیده یکی از مباحث مهم در زمینه جایگاه و نقش اجتماعی زنان , بهره گیری درست از تواناییها و استعداد های زنان در جامعه ا ست که تاثیر اساسی در سلامت اجتماعی , اقتصادی و روانی جامعه دارد. زن به عنوان نيمي از جامعه انساني در پژوهش هاي نوين ، جايگاهي ويژه دارد. نظر به دگرگوني عمده اي که در نگرش به اين عنصر برجسته اجتماعي در عصر حاضر به وجود آمده، مطالعه ديدگاه هاي طبقات گوناگون جامعه در خصوص زن براي شناخت جامع و دقيق تر او امري ضروري است مقاله حاضر در پی بررسی جایگاه و نقش زنان و تاثیر اساسی آن در سلامت اجتماعی , اقتصادی و روانی جامعه میباشد
 • کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران زن

  نویسنده مسئول : نایله عزتی
  سایر نویسندگان : نایله عزتی هیئت علمی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نادر عزتی هیئت علمی گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • چکیده مقاله:
  مقدمه: بیماری های مختلف در زنان زندگی اجتماعی، عملکرد فیزیکی، و فعالیت های روزانه این بیماران را مختل می کند و منجر به کاهش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت آنان می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران زن و ارتباط آن با برخی از متغیرهای دموگرافیک انجام شده است. روش: در این مطالعه توصیفی مقطعی 430 بیمار زن مراجعه کننده به مراکز درمانی منتخب شهر تبریز در سال 94-93 شرکت داشتند. نمونه گیری به صورت مستمر انجام و داده ها با استفاده از مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (SF-36) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری spss ورژن 15 ، آمار توصیفی و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه صورت گرفت. یافته ها: نتایج مطالعه کاهش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به ويژه در بعد سلامت جسمانی را نشان داد. همچنین بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و برخی از مشخصات دموگرافیک مانند سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی، سابقه بیماری های زمینه ای، محل سکونت و وضعیت تاهل ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (P<0.05). نتیجه گیری: با توجه به ارتباط بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و برخی از متغیرهای دموگرافیک استفاده از رویکردهای مناسب مراقبتی ارتقای کیفیت زندگی مرتبط با سلامت از جمله اجرا و نظارت بر برنامه های آموزشی شامل انجام فعالیت ها در حد تحمل، ورزش، تکنیک های آرام سازی، مصرف صحیح داروها و... در مراکز درمانی توصیه می شود.
 • ارتباط بین حمایت اجتماعی تفهیم شده و کیفیت زندگی بیماران زن

  نویسنده مسئول : نایله عزتی
  سایر نویسندگان : نایله عزتی هیئت علمی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نادر عزتی هیئت علمی گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • چکیده مقاله:
  مقدمه: عوارض ناشی از بیماری، من جمله بیماری های مزمن، مکررا زندگی اجتماعی، عملکرد فیزیکی، فعالیت های روزانه بیماران را مختل و منجر به کاهش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت آنان می شود. حمایت اجتماعی تفهیم شده در حفظ سلامتی، کاهش آثار منفی استرس های ناشی از محیط و جامعه نقش مهمی دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین حمایت اجتماعی تفهیم شده و کیفیت زندگی بیماران بستری در بخش های داخلی جراحی زنان انجام گردید. مواد: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی و همبستگی است. جامعه پژوهش بیماران زن بستری در بخش های داخلی جراحی زنان در بیمارستان های منتخب تبریز در سال 94 – 93 تشکیل می دهد. مجموعا 80 بیمار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی تفهیم شده در بیماران زن با روش مصاحبه جمع آوری گردید. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون های آماری توصیفی و نرم افزار آماری spss ورژن 15 استفاده گرديد. یافته ها: نتایج نشان داد که 36.7 درصد از بیماران از کیفیت زندگی متوسط و 72.3 درصد از بیماران از سطح پایین حمایت اجتماعی تفهیم شده برخوردارهستند. بین حمایت اجتماعی تفهیم شده و کیفیت زندگی ارتباط معنی دار آماری وجود دارد(P<0.05) . نتیجه: نتایج حاصل لزوم توجه تیم درمانی حوزه سلامت به حمایت اجتماعی تفهیم شده را نشان می دهد. بنابر این پرستاران باید نسبت به طراحی و تنظیم برنامه های مراقبتی حمایتی و اثربخشی توجه بیشتری نموده تا در راستای ارتقای کیفیت زندگی این گروه از بیماران مثمر ثمر واقع شود.
 • تاثیر آوای قرآن بر بهداشت روان بیماران زن

  نویسنده مسئول : نایله عزتی
  سایر نویسندگان : نایله عزتی هیئت علمی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نادر عزتی هیئت علمی گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • چکیده مقاله:
  مقدمه: دین و ارزش های معنوی یکی از عوامل موثر در شناخت مشکلات انسان به شمار می رود. ایمان به خدا قدرت معنوی به انسان می بخشد که کمک به تحمل سختی های انسان می کند و موجب برطرف شدن اضطراب و استرس بیمار می گردد. آوای قرآن به عنوان موسیقی عرفانی، محرکی در بروز پاسخ های فیزیولوژیک و سایکولوژیک در شنونده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر آوای قرآن بر بهداشت روان بیماران زن است. مواد و روش‌ها: این مطالعه، یک پژوهش نیمه تجربی است که واحدهای مورد پژوهش آن 80 نفر از بیماران خانم، بستری در بخش های جراحی، در بیمارستان‌های منتخب تبریز در سال 59-1394، به صورت نمونه در دسترس، طی شش ماه انتخاب و به دو گروه شاهد و آزمون تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بهداشت روان فارل بود. جهت سنجش روایی از اعتبار محتوا استفاده گردید و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. امتیاز بهداشت روان واحدهای مورد پژوهش قبل از مداخله تعیین شد. درگروه آزمون قبل و بعد از عمل هر روز دو بار و هر بار به مدت 15-10 دقیقه بر حسب وضعیت بیماران آوای دلنشین قرآن از طریق گوشی موبایل پخش شد. پس از اتمام مداخله و در روزهای ترخیص بیماران مجددا پرسشنامه معیار بهداشت روان تکمیل گردید. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم افزار آماری spss ورژن 18 و آمار توصيفی و آزمونهاي آماري تي مستقل، تی زوج، کای دو و ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده گرديد. یافته‌ها: نتايج نشان می دهند که میانگین امتیاز بهداشت روان گروه های آزمون و شاهد قبل از اجرای مداخله به ترتیب 34.18 و 30.29 و پس از اجرای مداخله و روز ترخیص 39.12 و 30.41 بود. مقایسه بهداشت روان قبل و بعد از مداخله نشان می دهد که میانگین امتیاز بهداشت روان گروه آزمون به طور معنی داری افزایش یافته بود (p<0.001). اما تفاوت معنی داری بین میانگین امتیاز بهداشت روان قبل و بعد از مداخله در گروه شاهد مشاهده نشد. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج سودمند حاصل از مداخله، به نظر می رسد، شنیدن آوای دلنشین قرآن، به عنوان موسیقی عرفانی می تواند روش موثری در جهت ارتقای وضعیت بهداشت روانی بیماران زن باشد.
 • عوامل موثر بر امنیت اجتماعی زنان از دیدگاه بیماران زن

  نویسنده مسئول : نایله عزتی
  سایر نویسندگان : نایله عزتی هیئت علمی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نادر عزتی هیئت علمی گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • چکیده مقاله:
  مقدمه: امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه است. زنان گروه آسیب پذیری هستند که امنیت آنان به روش های مختلف در معرض تهدید قرار دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی زنان از دیدگاه بیماران زن بستری در بخش های داخلی جراحی انجام گردید. روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی و همبستگی است. به منظور نمونه گیری، پس از برآورد آماری و مشخص شدن حجم نمونه، تعداد 170 نفر از بیماران زن بستری در بخش های داخلی جراحی در بیمارستان های منتخب تبریز در سال 95 با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خودگزارشی بود. جهت سنجش روایی از اعتبار محتوا استفاده گردید و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفی و نرم افزار آماری spss ورژن 18 و آزمونهاي آماري تي مستقل، تی زوج، آنالیز واریانس یک طرفه و ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده گرديد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که 78.43 درصد از بیماران وضعیت تاهل و 96.65 درصد از بیماران وضعیت ظاهری، 87.35 درصد از بیماران تعهد مذهبی را بر احساس امنیت اجتماعی خود موثر می دانند. بین همچنین برخی از مشخصات دموگرافیک و عوامل اجتماعی ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (P<0.05) . نتیجه: عواملی چون وضعیت تاهل، رضایت از وضعیت ظاهری، حمایت خانواده، چگونگی برخورد دیگران، تعهد مذهبی، از عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی در میان بیماران زن هستند که در این میان حمایت خانواده بیشترین تاثیر را دارد.
 • بررسی رابطه بین تاب آوری و خودکارآمدی زنان شاغل با عملکرد خانواده

  نویسنده مسئول : مهسا کبیری
  سایر نویسندگان : 1. جمیله جلیل زاده 2. مهسا کبیری
 • چکیده مقاله:
  چکیده مقدمه: خانواده کوچکترین هسته جامعه است و جامعه سالم از خانواده های سالم تشکیل شده است. عملکرد خانواده جنبه مهم محیط خانواده است که سلامت جسمانی، اجتماعی و هیجانی اعضای آن را تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین تاب آوری و خودکارآمدی زنان شاغل با عملکرد خانواده در شهر تبریز انجام گرفت. روش ها: جامعه آماری کلیه زنان متاهل و شاغل در بیمارستان امام رضا تبریز بود که نمونه ای به حجم 140 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار گرد آوی داده ها پرشسنامه های عملکرد خانواده، تاب آوری و خودکارآمدی عمومی بود. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و نرم افزار spss استفاده شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که بین تاب آوری و عملکرد خانواده، خرده مقیاس (ارتباط، ایفای نقش، عملکرد کلی و حل مشکل) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (r به ترتیب 369/0، 277/0، 351/0، 252/0). همچنین بین خودکارآمدی و عملکرد خانواده، خرده مقیاس (ارتباط، آمیزش عاطفی، ایفای نقش، عملکرد کلی و حل مشکل) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (r به ترتیب278/0، 255/0، 341/0، 301/0، 219/0). (همبستگی در سطح 01/0 معناداراست). به منظور پیش بینی عملکرد خانواده از روی تاب آوری و خودکارآمدی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد که نتیجه نشان داد حدود 15 درصد از تغییرات عملکرد خانواده را تاب آوری و خودکارآمدی تبیین می کند. بحث و نتیجه گیری: از آنجایی که طبق تحقیقات انجام شده، عملکرد خانواده بر عملکرد جامعه تاثیر مستقیم و به سزایی می گذارد با توجه به یافته ها برای ارتقای عملکرد خانواده، می توان از برنامه های آموزشی و مشاوره ای استفاده کرد.
 • بازشناسی نقش زنان در عرصه های آموزشی

  نویسنده مسئول : مهناز مقبولی
  سایر نویسندگان : مهناز مقبولی منیره ذریه حبیب
 • چکیده مقاله:
  زنان به عنوان رکن اساسی و اصلی هر جامعه نقش بسیار اساسی در پیشبرد و ارتقا آن جامعه ایفا می کنند. توجه به این طیف وسیع در تمام عرصه های مدیریتی و فرهنگی سبب گشایش و غنی سازی فرهنگ جامعه و متعاقب آن پیشبرد اهداف کلان اجتماعی و فرهنگی میگردد.در این نوشتار در تلاش برای بررسی برخی از معضلات اجتماعی پیش روی زنان جامعه مان به خصوص در عرصه های آموزشی و فرهنگی هستیم.
 • آسیب شناسی تربیتی نقش زنان در مقاله با تهاجم فرهنگی

  نویسنده مسئول : شهربانو جمال سیس
  سایر نویسندگان : شهربانو جمال سیس
 • چکیده مقاله:
  امروزه نقش مؤثر زنان در مقابله با تهاجم فرهنگی و پیشگیری از انحرافات اجتماعی بر کسی پوشیده نیست زیرا زنان در فرهنگ سازی بیشترین نقش را دارند و همین نقش مؤثر و کلیدی، موجب شد که نوک تیز حمله دشمن در جهانی شدن و استحاله فرهنگی متوجه زنان جامعه گردد. آنان به خوبی دریافتند که اگر موفق به تغییر فرهنگ زنان یک قوم گردند، می توانند تمامیت فرهنگ آن جامعه را متأثر کرده و تغییر دهند. از این رو دشمن تمامی تلاش خود را مصروف تغییر فرهنگ زنان جامعه ما نمود و بر همگان روشن است همان طور که زنان قادر به سازندگی فرهنگ خانواده و جامعه می باشند به همان نسبت توان تخریب فرهنگ جامعه را دارند و طبیعی است که زنان جامعه از عمده ترین و تأثیرگذارترین عناصر مقابله با تهاجمات فرهنگی، می باشند. اما اینکه زنان جامعه تحت چه شرایطی در مقابل فرهنگ بیگانه آسیب پذیر می شوند و به بیان دیگر، ریشه این همه ناکامی در عرصه فرهنگ و ذبح ارزشهای دینی و اخلاقی در قشر زنان در جامعه ـ که متأسفانه ما شاهد و ناظر آن هستیم ـ در کجاست و در چه موقعیت و با ایجاد چه زمینه هایی زنان بیشتر دچار آسیب های فرهنگی می شوند و امکان رویارویی با تهاجمات فرهنگی را از دست می دهند. این مسأله از ضروری ترین مباحثی است که باید به آن پرداخت.سعی مابر این. است که بیشتر به عواملی که موجب تضعیف نقش تربیتی زنان در مقابله با تهاجم فرهنگی می شود، پرداخته شود. اما مهم تر از آن، آسیب شناسی این مسأله است و اینکه چرا زنان ما علی رغم اینکه می توانند نقش آفرینی مؤثری در فرهنگ سازی و مقابله با جنگ فرهنگی داشته باشند، همان طور که در هشت سال دفاع مقدس این مسأله به اثبات رسید، متأسفانه، در این مورد، یک نقش منفعل پیدا کرده اند و بیشتر تحت تأثیر فرهنگ غرب قرار می گیرند به جای اینکه بتوانند نقش فعالی در مقابله با تهاجمات فرهنگی داشته باشند. به نظر می رسد که مهم ترین خدمت فرهنگی که در این عرصه می شود به جامعه ارائه داد آسیب شناسی مسائل زنان در مقابل تهاجمات فرهنگی است چرا که هر گونه برنامه ریزی فرهنگی برای ارتقاء سطح علمی و فرهنگی و نهایتا افزایش سطح مقابله آنان با فرهنگ مهاجم، منوط به شناختن نقاط آسیب زاست.
 • نقش مادران در حفظ سلامت و بهداشت روانی جامعه

  نویسنده مسئول : صابر خاکی
  سایر نویسندگان : صابر خاکی
 • چکیده مقاله:
  یکی از ملاک¬های سلامت جامعه، سلامت روان است و بی¬شک موجب کارآمدی و پیشرفت جامعه به شمار می¬آید. حفظ سلامت روانی به‌عنوان یک هدف اجتماعی نیازمند شناسایی عوامل دخیل و هدف گزاری بر روی آن¬ها است. این تحقیق با هدف تبیین نقش مادران در حفظ سلامت و بهداشت روانی جامعه انجام گرفت. روش این تحقیق از نوع مطالعۀ کیفی و از نظر هدف بنیادی است. در این تحقیق اطلاعات موردنیاز به‌صورت اسنادی و با فن مطالعۀ کتابخانه¬ای جمع¬آوری و سازمان‌دهی شدند. برای تبیین موضوع از اسناد و مدارک، یافته¬های علمی و پژوهشی و همچنین نظریه¬های روان‌شناختی و دینی در حوزۀ سلامت و بهداشت روان استفاده شد که مجموع 23 کتاب، 10 مقاله داخلی و 7 مقاله خارجی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که مادران نقش برجسته¬ای در سلامت روانی جامعه بر عهده دارند. نتایج این تحقیق نشان دادند: 1- مادران با حضور سالم خود در جامعه از بسیاری از بروز آسیب¬های روانی جلوگیری می¬کنند. 2- مادرانی که از سلامت روانی برخوردارند دارای فرزندانی با سلامت روانی بالا هستند. 3- مادران با تصمیم¬گیری در مورد طلاق زمینه بروز بیماری¬های روانی در خود، همسر و فرزندان را فراهم می¬کنند. 4- مادران با تغذیه مناسب و در کنار اعضای خانواده به افزایش بهداشت روانی افراد خانواده کمک می¬کنند. 5- مادران با ورزش سطح سلامت روانی خود و اعضای خانواده را بهبود می¬بخشند. با توجه به یافته¬های حاصل از این پژوهش می¬توان نتیجه گرفت: جامعۀ سالم، مجموع افرادی است که با دستان مادران رشد یافته و وارد آن می¬شوند، بنابراین مادران به‌صورت مستقیم در سلامت جامعه نقش دارند. دانش حاصل از این مطالعه به ما کمک می¬کند تا با نقش مؤثر مادران بر میزان سلامت روانی جامعه آشنا شویم و برنامه¬ریزی¬های خود را همسو با آن¬ها قرار دهیم و با دادن آگاهی¬های لازم به مادران، حفظ سلامت و بهداشت روانی جامعه را محقق سازیم.
 • بازشناسی نقش بانوان در عرصه های آموزش، پژوهش، مدیریت و فرهنگ جامعه

  نویسنده مسئول : گیلدا اسعدپور
  سایر نویسندگان : گیلدا اسعدپور، دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه، سازمان تأمین اجتماعی، شعبه 6، ، تبریز ، ایران.
 • چکیده مقاله:
  هدف تحقیق حاضر بازشناسی نقش بانوان در عرصه های آموزش، پژوهش، مدیریت و فرهنگ جامعه می باشد. برای این منظور نقش بانوان بر اساس مطالعه متون در چهار بعد : آموزش ، پژوهش و مدیریت و فرهنگ جامعه تعریف شده است . روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر به صورت ثانوی می باشد . نتایج حاصل بیانگر آن است که زنان در عرصه های مختلف جامعه اعم از آموزش و پژوهش و مدیریت و فرهنگ جامعه نقش مؤثری دارند.
 • شناخت مفاخر علمی و دینی زن در استان آذربایجان شرقی

  نویسنده مسئول : زهرا ناطق اینانلو
  سایر نویسندگان : اکرم جعفری ثانی - زهرا ناطق اینانلو
 • چکیده مقاله:
  توضیح و تبیین جایگاه و نقش تاریخی زن آذربایجانی در تحولات جامعه ایرانی در دوره های مختلف حکومتی لازم است؛ ، تقویت هویت فردی و اجتماعی زن آذربایجان در سایه این امر محقق می شود. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که: زن آذربایجانی در تحولات منطقه ای، ملی و دینی چه نقشی داشته است. زن آذربایجانی همواره مدافع ارزش های موجود بوده ، گاهی در قامت عالم و ادب، گاه در لباس رزم و جنگ و گاه به عنوان نان آور خانه و گاهی نیز درکسوت زن خانه دار چهره نمائی کرده است؛ زنانی چون زینب پاشا و پروین اعتصامی و دهها زن گمنام دیگر مؤید این سخن هستند.