شورای راهبردی زنان فرهیخته


با توجه به افزایش کمی و رشد کیفی زنان در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی؛ و با این باور که زنان فرهیخته از بهترین سرمایه های انسانی و ارزشمند دانشگاه می باشند؛ و نظر به ضرورت رسیدگی به امور زنان، شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی با نظر رئیس   دانشگاه آقای دکتر حمید میرزاده در تاریخ بیست و یکم مهر ماه  یک هزار و سیصدو نود و دو تشکیل گردیده و بر اساس ساختار سازمانی،شوراهای راهبردی زنان فرهیخته در هر استان زیر نظر رئیس شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت خواهند نمود.شورای راهبردی در صدد است تا با سیاست گذاری و برنامه ریزی، فرصت های لازم را جهت رشد و توسعه کمی و کیفی مشارکت زنان دانشگاه آزاد اسلامی و دستیابی زنان به فرصت های برابر در عرصه های مختلف علمی و جایگاه های مدیریتی فراهم کرده و در این راه گامی موثر و سازنده در جهت توسعه پایدار بردارد.