فرآیند شرکت در کارگاه آموزشی
متقاضیان شرکت در کارگاه"بازشناسی جایگاه زنان با رویکرد اسلامی" ،ابتدا در سایت همایش ثبت نام نموده و سپس وارد پروفایل شخصی خود شده  و نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی و ثبت نام در کارگاه ،اقدام  می نمایند. متقاضیان بایدجهت تکمیل ثبت نام،اسکن فیش واریزی به شماره حساب 0104139330003  با شناسه واریز  212208023541 (به نام دانشگاه آزاد اسلامی تبریز) را از طریق ایمیل همایش ارسال نمایند .افرادی که  در کارگاه ثبت نام نموده اند ،مطابق برنامه اعلام شده در محل برگزاری حاضر شده و پس از اعلام حضور در محل پذیرش و ارائه اصل فیش بانکی ، در کارگاه شرکت نموده و پس از پایان کارگاه ،گواهی شرکت با امتیاز فرهنگی را دریافت خواهند نمود.
توجه:هزینه  ثبت نام در کارگاه آموزشی تا  31 مرداد ماه سیصد هزار (300،000)  ریال وپس از    این تاریخ چهارصد هزار (400،000)  ریال می باشد.