کمیته های برگزاری

دکتر علی حسن پور

دکتر ملیحه پورستار

دبیر همایش

دکترمنیره دیزجی

دبیر علمی همایش

دکتر نیره حائری فر

دبیر اجرایی همایش

دکتر محمد نریمانی

عضو پانل تخصصی و شورای زنان فرهیخته استان

دکتر ملیحه پورستار

عضو پانل تخصصی و رئیس شورای زنان فرهیخته استان

دکترمنیره دیزجی

عضو پانل تخصصی و شورای زنان فرهیخته استان

دکتر نیره حائری فر

عضو پانل تخصصی

دکتر مریم اردیبهشتی

عضو پانل تخصصی

دکتر علی سلیمی

عضو پانل تخصصی و شورای زنان فرهیخته استان - واحد میانه

دکتر مهناز مقبولی

عضو پانل تخصصی و شورای زنان فرهیخته استان

دکتر صمد صباغ

عضو پانل تخصصی

دکتر محمدرضا ولیلو

عضو پانل تخصصی و شورای زنان فرهیخته استان

دکتر پروین علیزاده

عضو پانل تخصصی

دکتر محمد پور یقینی

عضو پانل تخصصی

دکتر امیر پروال

عضو پانل تخصصی - واحد عجب شیر

دکتر نسرین حدیدی

رییس دانشکده

دکتر فاطمه افشار

رییس دانشکده

دکتر فرناز ماهان

عضو پانل تخصصی

دکتر رویا آل عمران

رییس دانشکده

دکتر نازی عبدالله پور

عضو پانل تخصصی

دکتر شبنم اکبری نامدار

عضو پانل تخصصی و شورای زنان فرهیخته استان

دکتر حسین دلال زاده جدیری

عضو پانل تخصصی و شورای زنان فرهیخته استان

دکتر محبوبه حاج رستملو

عضو پانل تخصصی و شورای زنان فرهیخته استان

دکتر نعیمه محب

عضو پانل تخصصی و شورای زنان فرهیخته استان

دکتر افسانه یوسف پور

عضو پانل تخصصی - گروه کشاورزی

دکتر سعیده ابراهیمی اصل

عضو پانل تخصصی - واحد اهر

دکتر نرمینه معینیان

عضو پانل تخصصی

دکتر فریده بهمن جنبه

عضو پانل تخصصی

دکتر زهره سیفوری

عضو پانل تخصصی

خانم پروین اشراقی

عضو پانل تخصصی

دکتر زهرا قطره سامانی

عضو پانل تخصصی

دکتر پروین اکبرینه

عضو پانل تخصصی -گروه حقوق

خانم منیژه تقی لو

عضو پانل تخصصی -گروه اقتصاد

خانم ناهید پروینی

-