اهداف و محور های همایش


هدف از برگزاری این همایش هم اندیشی اساتید و فرهیختگان در خصوص بازشناسی و چگونگی ارتقا نقش بانوان در عرصه های مختلف آموزشی ،
پژوهشی، فرهنگی،بهداشتی و مدیریتی می باشد.

مقاله های ارسالی در یکی از محورها یا زیر محورهای مرتبط نگارش شوند.


نقش زنان در ارتقای آموزش و فرهنگ

فرهنگ سازی زنان در خانواده و اجتماع
نقش آموزش در توانمندسازی زنان
جایگاه زنان در مدیریت آموزش عالی
نقش زنان در عرصه های فرهنگی و اجتماعی
نقش زنان در مقابله با آسیب های اجتماعی و فرهنگی
زنان، سرمایه های اجتماعی و پیشرفت جامع
تاثیر آموزش زنان بر توسعه انسانی
فرصت ها و تهدیدهای تکنولوژی های جدید برای زنان
زن و تاثیر نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی بر شیوه زندگی در خانواده
زنان و فرهنگ زندگی شهری


نقش زنان در توسعه گردشگری

نقش زنان در توسعه گردشگری محلی
زن و توسعه پایدار گردشگری
اشتغال زایی زنان در عرصه گردشگری
نقش گردشگری در توانمندسازی زنان
هم اندیشی زنان کارآفرین در حوزه کسب و کار و گردشگری
صنایع دستی و نقش زنان در رونق گردشگری
عوامل توسعه گردشگری از دیدگاه زنان
توریسم ورزشی و نقش زنان در توسعه پایدار

نقش زنان در حفظ سلامت جامعه

زن، خانواده و سلامت جامعه
تعامل تعدد نقش های زنان در پیشرفت جامع
زن، فرهنگ ورزش و سلامت جامعه
نقش زنان در حفظ و ارتقای بهداشت روانی و جسمانی خود، خانواده و جامعه
حجاب، عفاف و نقش زن در سلامت و امنیت اخلاقی جامعه از دیدگاه های مختلف
زنان، تغذیه و سلامت
روانشناسی زن

نقش زنان در مدیریت و اقتصاد جامعه

نقش زنان در اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال
نگرش های موجود در زمینه ی مدیریت زنان
زنان کارآفرین و توسعه جامعه
بازشناسی نقش زنان در عرصه های مدیریتی و اجرایی در بهبود عملکرد اجتماع
زنان و تبعیض علیه آنان در ارتقائ به سطوح بالای مدیریتی
اشتغال زنان و نقش آنان در اقتصاد خانواده و توسعه اقتصادی
راهکارهای افزایش بهره وری در حوزه اشتغال زنان
نقش زنان در حفظ محیط زیست و بهینه سازی مصرف انرژی
گرایش زنان به سوی فرهنگ مصرف در راستای مانعی برای پیشرفت جوامع
نقش زنان در مدیریت اقتصاد خانواده
عوامل موثر بر اشتغال زنان
زنان معماران کلیدی اقتصاد و توسعه پایدار
نقش زنان در توسعه صنایع دستی، کشاورزی و صنعت مواد غذایی

نقش زنان در سیاست، تحقق عدالت و آزادی

بررسی جایگاه و نقش زنان در مشارکت سیاسی
راهکارهای توانمندسازی و افزایش مشارکت زنان در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی
نقش زنان در تحقق عدالت و آزادی
زنان و تعاملات سیاسی و توسعه پایدار
نقش زنان در مجامع بین المللی
دموکراسی بدون حضور زنان در صحنه سیاس