هزینه های ثبت نام همایش


بسمه تعالیپژوهشگران ، دانشجویان ، اساتید و شرکت کنندگان محترم اولین همایشاحتراما جهت تسریع در امور مربوط به پذیرش همایش و ارائه خدمات  بهتر برای شما عزیزان لازم است  مبلغ برای مقاله اول 600 هزار ریال و برای مقاله دوم 400 هزار ریال به شماره حساب  0104139330003   با شناسه پرداخت  212208023541  بنام  اولین همایش ملی زنان و پيشرفت جامع  نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز واریز و در اسرع وقت اسکن فیش پرداختی را به همراه درج شماره مقاله ثبت شده در سایت و نیز اسم نویسنده اول روی فیش  (با فرمت pdf ) از طریق ایمیل مالی همایش  ewc96@gmail.com    ارسال نمائید.

آخرین مهلت تکمیل و ارسال فرم مالی 96/08/10 می باشد.