تقویم رویدادهای

تاریخ برگزاری همایش

دومین همایش ریاضی و کاربردهای آن در تاریخهای 6 و 7 بهمن 1400 برگزار می شود.


آخرین مهلت ارسال چکیده مبسوط( 3 الی 5 صفحه)

مهلت ارسال مقاله مبسوط تا تاریخ 30 آذر ماه 1400