تقویم رویدادهای

تاریخ برگزاری همایش

دومین همایش ریاضی و کاربردهای آن در تاریخهای 6 و 7 بهمن 1400 برگزار می شود.


ارسال مقاله مبسوط

برای داوری اولیه، مقاله های مبسوط تا تاریخ 30 آبان ماه سال جاری ارسال گردد.