کد بندی فیزیک و نجوم


0 كليات

1 ارتباط‌ها‌، آموزش، تاريخ‌، و فلسفه
2 روشهای‌ رياضی‌ در فيزيک
3 مکانيک كوانتومی‌؛ نظريه‌های ميدان و نسبيت خاص
4 نسبيت‌ عام و گرانش
5 فيزيک‌ آماری‌، ترموديناميک و سيستمهای ديناميکی غير خطی، فرآیندهای تصادفی
6 سنجه شناسی، علم‌ سنجش‌، سنجشها و شيوه‌های‌ آزمايشگاهی‌
7 ابزارها، وسيله‌ها و قطعه‌هايی که در شاخه‌های متعددی از فيزيک و نجوم كاربرد دارند
(میکروسکوپهای روبشی، تونلی، نیروی اتمی و غیره)

10 فيزيک‌ ذرات‌ بنيادی‌ و ميدانها

11 نظريه‌ عام‌ ميدانها و ذرات‌
12 نظريه‌ها‌ و مدلهای‌ خاص‌؛ مدلهای برهمکنش‌ ذرات‌
13 واكنشهای‌ خاص و پديده‌شناسی‌
14 ويژگی‌های ذره‌های خاص‌

20 فيزيک‌ هسته‌ای‌

21 ساختار هسته‌ای
23 واپاشی پرتوزا و اسپکتروسکپی درون باريکه‌ای
24 واكنشهای‌ هسته‌ای‌‌: عام
25 واكنشهای‌ هسته‌ای‌: واكنشهای‌ خاص
26 اخترفيزيک هسته‌ای
27 خواص‌ هسته‌های خاص، فهرست شده بر حسب گستره‌های جرم‌
28 مهندسی‌ هسته‌ای‌ و مطالعات انرژی هسته‌ای
29 روشهای‌ تجربی‌ و سنج‌افزارگزينی‌ در فيزيک‌ ذرات‌ بنيادی‌ و فيزيک‌ هسته‌ای

30 فيزيک‌ اتمی‌ و مولكولی‌

31 ساختار الكترونی‌ اتمها و مولكولها: نظری
32 خواص اتمی‌ و برهم‌‌كنش‌ اتمها‌ با فوتونها
33 خواص‌ مولكولی‌ و برهم‌‌كنش‌ مولكولها‌ با فوتون‌ها
34 فرايندهای‌ برخورد و برهم‌كنشهای‌ اتمی‌ و مولكولی‌
36 اتمها و مولكولهای‌ غير عادی؛ ماکرومولکولها؛ خوشه‌ها
39 ابزارها و تکنيک‌های مختص فيزيک اتمی و مولکولی

40 الکترومغناطيس، اپتيک، آکوستيک، انتقال گرما، مکانيک کلاسيک و ديناميک شاره‌ها

41 الكترومغناطيس‌؛ اپتيک الکترون و يون
42 اپتيک‌
43 آكوستيک
44 انتقال‌ گرما
45 مکانيک کلاسيک سيستمهای گسسته
46 مكانيک‌ پيوسته جامد‌ها
47 ديناميک‌ شاره‌ها

50 فيزيک گازها، پلاسماها و تخليه‌‌های الكتريكی

51 فيزيک‌ گازها و حسگرهای گازی
52 فيزيک‌ پلاسماها و تخليه‌های‌ الكتريكی

60 ماده‌ چگال‌: ساختار، ويژگی‌های مكانيكی‌ و حرارتی

61 ساختمان جامدات و مايعات‌؛ بلورشناسی، مواد نانومقیاس
62 خواص‌ مكانيكی و آكوستيكی‌ ماده‌ چگال
63 ديناميک‌ شبكه‌ - طیف رامان و مادون قرمز، فوتونها در ساختارهای کم بعدی
64 معادله‌های حالت‌، تعادل‌ فاز و گذار فاز
65 خواص‌ گرمايی‌ مادۀ‌ چگال
66 خواص‌ ترابردی‌ مادۀ‌ چگال‌ ( غير الكترونی )
67 شاره‌ها و جامدات‌ كوانتومی‌; هليوم‌ مايع‌ و جامد
68 سطحها و فصل مشترکها؛ فيلم‌‌های‌ نازک، سيستم‌های کم بُعدی و سیستمهای کم
بُعدی و سیستمهای در مقیاس میکرو و نانو

70 ماده‌ چگال: ساختار الكترونی‌، ويژگی‌های الكتريکی‌، مغناطيسی‌، و اپتيكی

71 ساختار الکترونی ماده‌های کپّه‌ای
72 ترابرد الكترونی‌ در ماده‌ چگال
73 ساختار الكترونی‌ و خواص‌ الكتريكی‌ سطحها، فصل مشترکها، فيلم‌های‌ نازک و ساختارهای کم بُعدی، جایگزیدگی اندرسون
74 ابررسانی
75 خواص‌ مغناطيسی مواد
76 تشديد و واهلش‌ مغناطيسی در ماده‌ چگال‌; اثر موسبائر
77 دی‌الكتريكها، پيزوالکتريکها و فروالکتريکها و خواص آنها
78 خواص‌ اپتيكی‌، اسپکتروسکپی ماده‌ چگال‌ و برهم‌‌كنشهای‌ تابش و ذره‌ها با ماده‌ چگال
79 گسيل‌ الكترون‌ و يون‌ از مايعات‌ و جامدات‌؛ پديده‌های‌ برخورد

80 فيزيک‌ ميان‌رشته‌ای و حوزه‌هايی‌ از‌ علم‌ و فنّاوری‌ که با آن مرتبط اند

81 علم‌ مواد، نانو فیزیک، نانولوله‌ها، سیمها و نقاط کوانتومی
82 شيمی‌ فيزيک‌، مدلهای رشد سطح تشکیل طرح
83 علم شناخت تغيير شکل و جريان ماده (Rheology) آزمونهای غیر مخرب
84 الكترونيک؛ فنّاوری ميکروموج و راديوموج؛ تبديل مستقيم انرژی و انبار کردن آن
85 ادوات‌ الكترونيكی‌ و مغناطيسی‌؛ ميکرو پ نانوالکترونيک، بلورهای مایع
87 فيزيک‌ پزشكی‌، بیوفیزیک، مولکولهای زیستی، تحلیل سیگنالهای زیستی، پلیمرها
89 شبیه‌سازی پدیده‌های فیزیکی، سیستمهای پیچیده، انرژی خورشیدی، فیزیک اقتصاد، علوم عصبی،
شبکه‌های عصبی زیستس و اجتماعی، حوزه‌های دیگر فیزیک کاربردی و میان‌رشته‌ای

90 ژئوفيزيک‌، نجوم‌، و اخترفيزيک

91 فيزيک‌ زمين‌ جامد، زلزله
92 ژئوفيزيک‌ هيدروسفری و اتمسفری
93 مشاهده‌های ژئوفيزيكی، ابزارها‌، و روش‌ها
94 شناخت یونسفر و فیزیک مغناطوسپهری
95 نجوم‌ و اخترفيزيک‌ بنيادی؛ ابزارها، روشها و مشاهده‌های‌ نجومی
96 منظومه‌ شمسی
97 ستاره‌ها
98 منظومه‌های‌ ستاره‌ای‌؛ محيط بين ستاره‌ای؛ اشياء و سيستمهای کهکشانی
و برون کهکشانی؛ جهان