ارسال مقاله


شیوه فرستادن مقاله

* مقالۀ خود را تنها مطابق با فایل نمونه موجود در وب‌گاه همایش
(این فایل) به دو فرمت Word و PDF و
الزاما به زبان فارسی آماده و پس از ثبت نام از طریق قسمت ارسال مقالات، ارسال کنید.

فرمت ارسال مقاله


(لطفا فایل اصل مقاله به دو صورت word و pdf در قالب یک فایل zip و چکیده مقاله نیز به دو صورت word و pdf در قالب فایل zip دیگری ارسال گردد)

* کد بندی مقالات مطابق لیست انجمن فیزیک ایران بوده که در صفحه اول وب گاه همایش در دسترس می باشد.
* مقاله‌ای که مطابق فایل نمونه نبوده و یا نیاز به ویرایش اساسی داشته باشد، بررسی نخواهد شد.
* پس از داوری مقالات، نتیجه به اطلاع نویسندگان خواهد رسيد.
* مجموعۀ مقاله‌های پذیرفته شده به صورت تمام متن به شکل یک لوح فشرده به شرکت‌کنندگان داده خواهد شد.
* برای تمامی مقالات ارائه شده به صورت شفاهی یا پوستر گواهی معتبربه نام تمامی نویسندگان مقاله صادر خواهد شد.
* نویسندگان مقاله باید نسبت به درستی نتایج آن اطمینان داشته و مسئولیت علمی مقاله متوجه نویسندگان است.

شرایط پذیرش مقاله :

* لازم است مقاله اصیل و بدیع بوده و مبتنی بر کار پژوهشی مقاله‌دهندگان باشد.
* مقاله‌های تجربی همراه با ارائه داده‌ها، نتایج و تحلیل آنها باشد. محل انجام تحقیق و آزمایش کاملاً مشخص شده باشد.
* مقاله باید طبق نمونۀ موجود در وب گاه همایش تهيه شود.

توجه :

* نظر نهایی در مورد نحوۀ ارائه مقاله به شکل شفاهی یا پوستر به عهدۀ کمیتۀ علمی است.
* گواهی ارائه مقاله منوط به حضور ارائه دهنده در همایش و ارائه مقاله می باشد.