لیست پوستر ها با کد محل نصب
کد محل نصب مقالاتی که به صورت پوستر پذیرفته شده اند در لیست زیر ارایه می گردد.
پژوهشگران محترم لطفا به کد مقاله خود برای نصب در محل در نظر گرفته شده توجه فرمایند