کمیته های برگزاری

دکتر محمد نریمانی راد- دبیر اجرایی همایش

حجه الاسلام سعید اسمعیلی پور

علی راشدی

سهیلا ذوالفقاری

یعقوب سلمانی

مهدی مهدی پور مقدم

دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس همایش

دکتر احسان شاکری خوئی- دبیر علمی همایش

دکتر احمد نقیب زاده

دکتر محسن خلیلی

دکتر احمد جانسیز

دکتر محمد آگاه

دکتر محمد آگاه

دکتر فریدون اکبرزاده