اهداف و محور های همایش




هدف از برگزاری این همایش هم اندیشی اساتید و فرهیختگان در خصوص بازشناسی و چگونگی ارتقا نقش بانوان در عرصه های مختلف آموزشی ، پژوهشی، فرهنگی،بهداشتی و مدیریتی می باشد.

 



محورهای همایش:



-نقش بانوان در مقابله با آسیب های اجتماعی و فرهنگی

-نقش بانوان در حفظ سلامت و بهداشت روانی جامعه

-بازشناسی نقش بانوان در عرصه های آموزش،پژوهش،مدیریت و فرهنگ جامعه