تقویم رویدادهای همایش

روز همایش

نظر به استقبال زیاد و درخواست های متعدد اساتید محترم و دانشجویان گرامی، مهلت ارسال مقالات تا 30 مهر 96 و تاریخ برگزاری همایش به روز 17 آبان 96 تغییر یافت.


مهلت ارسال مقالات

نظر به استقبال زیاد و درخواست های متعدد اساتید محترم و دانشجویان گرامی، مهلت ارسال مقالات تا 30 مهر 96 و تاریخ برگزاری همایش به روز 17 آبان 96 تغییر یافت.


شروع ارسال مقالات

تاریخ شروع ارسال مقالات اولین همایش ملی زنان و پیشرفت جامع 95/12/20 می باشد.حامیان برگزاری همایش